About me

AnuHSSamiKero_matala

Elämä ilman parisuhdetta – rakenteelliset hyvinvointivajeet ja onnellisuustekijät

Teen parhaillaan väitöstutkimusta Tampereen yliopiston Sosiaali- ja terveyspolitiikan oppiaineessa. Tutkimus tuottaa tietoa parisuhdeolettaman ulkopuolella elävien hyvinvointiin ja onnellisuuteen liittyvistä tekijöistä. Kyseessä on mixed methods tutkimus. Analysoin kvantitatiivisin menetelmin (binäärinen logistinen regressio) FINSEX-aineistosta 25–64-vuotiaita (N=6159) vuosilta 1992–2015. Aineisto on erityislaatuinen, koska se sisältää yleisiä rekisteriaineistoja tarkemmat parisuhdetiedot. Kvalitatiivisen aineiston muodostavat parisuhteettomien teemakirjoitukset (N=19) ja 250 sinkkuutta ja yksinasumista käsittelevää lehtiartikkelia sisältävä media-aineisto. Hyvinvointivajeista tutkin erityisesti psykosomaattista oirehdintaa ja yksinäisyyttä. Ensimmäiset tulokseni näyttävät, että miehillä parisuhdetilanteen lisäksi myös tilanteen valinnaisuus on yhteydessä koettuun hyvinvointiin. Onnellisuustekijöinä tarkastelen mm. tuloja, terveyttä, liikuntaa ja seksuaalista hyvinvointia. Tutkin, mihin tekijöihin parisuhteettomien onnellisuus kytkeytyy ja miten sukupuoli vaikuttaa onnellisuuden rakentumiseen. Tarkastelen kirjoitettujen kertomusten avulla parisuhteettomien sisäisiä tarinoita. Tavoitteeni on tavoittaa tarinan taustalla olevaa mielen sisäistä prosessia, arvoja ja merkityksiä. Kvalitatiivinen aineisto mahdollistaa parisuhteettomien itsensä antamien merkitysten kuulemisen ja yleisimpien tarinamallien etsimisen. Tutkimukseni tuottamaa tietoa voidaan käyttää kehitettäessä parisuhteettomille kohdistuvaa palvelutarjontaa ja tarkasteltaessa eriarvoistumiseen vaikuttavia tekijöitä yhteiskunnassa.